Saturday, February 27, 2016

About AAA Terd Thai Font : ฟ้อนต์ ทริปเปิ้ลเอ เทอดไทย


ฟ้อนต์เทอดไทย ที่ตั้งชื่อว่าเทอดไทย นี้มีความหมายเป็นสองนัยยะ นัยยะแรกเป็นความหมายตรงๆที่คนไทยทุกคนรู้ลึกๆ (Deep Insight) เมื่อได้เห็น ได้ใช้ ได้อ่าน ผู้ออกแบบเองก็ต้องการให้ผู้ใช้ ได้นำไปใช้อย่างเข้าใจ ทราบความหมายแฝงที่ซ่อนไว้และจะได้นำไปใช้อย่างถูกกาลเทศะ รู้เหมาะรู้ควรที่จะนำไปใช้สร้าง ข้อความข่าวสาร วันเวลา เทศกาล งานกิจกรรม รวมทั้งใช้กับสถานที่ที่ต้องการสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้รับรู้ได้ ผู้ออกแบบก็คาดหวังว่า ในงานออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์นี้คงพอจะได้สร้างประโยชน์ด้านการรับรู้เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เกิดสั่งสมประสบการณ์สำนึกร่วม แห่งความเป็นชาติไทยได้บ้าง และอีกนัยยะที่สองคือเป็นการใช้ชื่อของหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของผู้ออกแบบเอง ที่มีความหมายดีและตรงกับสำนึกแห่งบ้านเกิด คือ บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ฟ้อนต์เทอดไทยนี้จัดเป็นตัวแบบตกแต่ง (Display Typeface) เป็นตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif Font ) ชนิด Flared Serif Style ชุดแรกนี้ มี 6 ฟ้อนต์(รูปแบบ) คือ แบบปกติธรรมดา (Regular) ตัวเอน( Italic) ตัวหนา (Bold) ตัวหนาเอน (Bold-Italic) ตัวกว้าง (Expand) ตัวกว้างเอน (Expand -Italic) เพื่อสะดวกในการนำไปใช้งาน ได้กับระบบ PC /McIntosh

หากท่านสนใจที่จะสนับสนุนเป็นค่าลิขสิทธิ์ ค่าความคิดสร้างสรรค์ และ เป็นเจ้าของอนุญาตใช้ (Licence) AAA Font ก็ราคาแยกฟ้อนต์ละ 750 บาท หากรวมเป็นชุด ชุดนี้ปกติ รวม 6 ฟ้อนต์ พิเศษแถมเว็บฟ้อนต์ไฟล์ .woff สำหรับใช้งาน website embeded รวมเป็น 12 ไฟล์ฟ้อนต์ ช่วงโปรโมท 3 เดือน กุมภา-เมษา 59 นี้ลดเหลือ 4,200 จ่าย/แจ้ง/โอนเงิน/โดยตรง แจ้งใน Line ID prachid007 หรือโทร.0896670091 จ่ายตรงผ่านบัตรเครดิต หรือ Paypal ก็เชิญตามลิงค์ที่จัดไว้ครับ https://sellfy.com/p/gMw8

Wednesday, January 29, 2014

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู
บทความวิจัย:การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร Research Article:The design and development of typeface and font computer program : CRU font family by Assistant Professor Prachid Tinnabutr

การเผยแพร่ผลงานวิจัยชุดการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ประกอบด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ โดยใช้ชื่อว่าชุดแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู พร้อมสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ จำนวน 4 ชุด คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 และฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบน้ำหนัก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยฟ้อนต์ทั้ง 24 แบบ ได้ที่ chandrakasem.info
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย(Oral Presentation)
ได้นำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง“การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน” The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 7.12.2013 The 7th International Research Conference Academics-Research on "Sustainable Local Development toward ASEAN Community". At Uttaradit Rajabhat University ,Uttradit Province,Thailand.Participated as Oral Presenter of research title" The design and development of typeface and font computer program:CRU font family." Group : Innovation Social and Technology Research Presentation 1.at 13.20-13.40 ICIT 4th Floor Room no.404
สไลด์คำบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย(Oral Presentation)


Tuesday, August 6, 2013

Basic Typographic Concepts


1. Font files, format and information
A font is a collection of various character images that can be used to display or print text. The images in a single font share some common properties, including look, style, serifs, etc. Typographically speaking, one has to distinguish between a font family and its multiple font faces, which usually differ in style though come from the same template.

For example, ‘Palatino Regular’ and ‘Palatino Italic’ are two distinct faces from the samefamily, called ‘Palatino’ itself.

The single term ‘font’ is nearly always used in ambiguous ways to refer to either a given family or given face, depending on the context. For example, most users of word-processors use ‘font’ to describe a font family (e.g. ‘Courier’, ‘Palatino’, etc.); however, most of these families are implemented through several data files depending on the file format: For TrueType, this is usually one per face (i.e. arial.ttf for ‘Arial Regular’, ariali.ttf for ‘Arial Italic’, etc.). The file is also called a ‘font’ but really contains a font face.

A digital font is thus a data file that may contain one or more font faces. For each of these, it contains character images, character metrics, as well as other kind of information important to the layout of text and the processing of specific character encodings. In some formats, like Adobe's Type 1, a single font face is described through several files (i.e., one contains the character images, another one the character metrics). We will ignore this implementation issue in most parts of this document and consider digital fonts as single files, though FreeType 2 is able to support multiple-files fonts correctly.

As a convenience, a font file containing more than one face is called a font collection. This case is rather rare but can be seen in many Asian fonts, which contain images for two or more representation forms of a given scripts (usually for horizontal and vertical layout.


continue reading by this link

Monday, April 9, 2012

แหล่งดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ต่างๆ : Download Free Font


แหล่งดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ต่างๆ : Download Free Font คลิกได้ที่รายการเชื่อมโยงด้านล่างนี้
ชุดฟ้อนต์ฟรีของไทย (ฟรีในที่นี้ หมายถึงต้องอ่านสัญญาอนุญาตการนำไปใช้ก่อนนะครับ)
- ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (CRU-Font Family) Version 1.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (3 แบบ CRU-Rajabhat, CRU-Chandrakasem และ CRU-Lanchand) ดา่วน์โหลด คลิกที่นี่
- ฟรีฟ้อนต์แห่งชาติ 13 ฟ้อนต์ มาตรฐานราชการไทย ชุดภาษาไทย-อังกฤษ ตระกูล TH Font Family แจกให้ใช้โดย Sipa คลิกที่นี่
- แหล่งรวมฟรีฟ้อนต์แบบต่างๆ ที่นักออกแบบฟ้อนต์ไทย แจกให้ใช้ฟรีผ่านทางฟ้อนต์.คอม คลิกที่นี่ f0nt.com
- ฟรีฟ้อนต์ ตระกูล #TS  โดย TS Graphic Art  คลิกที่นี่- ฟ้อนต์ตระกูล AAA-Font Family ของไทยฟ้อนต์ รออีกหน่อยนะครับ

Friday, December 30, 2011

วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์


typography definition วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์( Typography Overview) ตอนที่ 3 การนิยามความหมายของคำว่า typography กิจกรรมและเครื่องมือการออกแบบจัดตัวอักษร โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10900 www.prachid.com,prachid@prachid.com