Sunday, May 29, 2011

ตัวอักษรคอมพิวเตอร์ชุดตระกูลทริปเปิ้ลเอ(AAA)

การสร้างต้นแบบภาพตัวอักษรหรือที่เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าตัวกลิป (Glyp)นั้น ปัจจุบันถือว่ามีวิธีการใหญ่ๆอยู่ 2 ประการก็คือสร้างด้วยมืออย่างอิสระเป็นลายมือเขียนที่มีบุคลิกเฉพาะของแต่ละบุคคล และอีกประการก็คือการสร้างด้วยเครื่อง หรือใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เข้ามาช่วยสร้างขึ้น
ดังตัวอย่างการทดสอบการพิมพ์ตัวอักษรคอมพิวเตอร์ชุดตระกูลทริปเปิ้ลเอ(AAA) ที่เป็นตัวลายมือเขียนหนังสือของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ข้างล่างนี้ ที่มีขั้นตอนทั้งสองอย่างคือเขียนมือแล้วนำมาปรับแต่งในโปรแกรมแต่งภาพ แล้วนำมาจัดประกอบเข้ารหัส กำหนดผังอักขระ(Mapping) ให้ตรงกับตำแหน่งและคำสั่งกับแป้นพิมพ์ และสุดท้ายก็คือสร้าง-บันทึกเป็นไฟล์อักษรเพื่อนำไปติดตั้ง ทดสอบจัดพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการต่างๆและให้คุณได้เลือกใช้น่ะเอง font ชุดนี้คงจะนำมาแจกให้ดาวน์โหลดไปทดลองใช้กันในเร็วๆนี้ เพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป หากใครอยากจะลงทุน ลงแรงทำฟ้อนต์ลายมือตัวเองไว้ใช้ในครอบครัว ใช้ส่วนตัว เพื่อใช้ในองค์กร หน่วยงาน สถาบันของตัวเองก็ติดต่อได้นะครับ

No comments:

Post a Comment